Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Структура кафедр факультету:

випускаючі

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (спеціалізація "Геологія")

кафедру очолює доктор геологічних наук, професор

Савчук В`ячеслав Степанович

Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин налічує 12 чоловік, в тому числі професори Приходченко  В.Ф., Савчук В.С., Лукінов В.В., Рузіна М.В., доценти  Полякова Н.С., Жильцова І.В., Iшков В.В.,  Куцевол  М.Л.,  Сливна  О.В., старший викладач Хоменко Н.В., асистенти Москаленко А.Б., Хоменко Д.Ю.  На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: корисні копалини, основи екології, геотектоніка, регіональна геологія, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, лабораторні методи вивчення корисних копалин, структури рудних полів та родовищ корисних копалин, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування, економіка мінеральної сировини, геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин, корисні копалини та методика пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, промислові типи родовищ корисних копалин, промислові типи нафтогазових і вугільних родовищ. Кафедра готує інженерів по спеціальності – Геологія. Існує аспірантура. Наукові напрямки кафедри: 1 – геологія та гірничо-геологічні умови розробки вугільних родовищ; 2 – геологія і генезис рудних родовищ; 3 – промислове використання відходів гірничодобувної промисловості.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (спеціалізація "Гідрогеологія")

кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Рудаков Дмитро Вікторович

Кафедра гідрогеології та інженерної геології налічує 12 чоловік, в тому числі професор Садовенко І.О., доценти Прокопенко Т.Д., Тимощук В.І., Загріценко А.М., Інкін А.М., Максимова Н.О., асистенти Федоренко О.О., Тішков В.В. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: ґрунтознавство, гідрогеологія та інженерна геологія, динаміка підземних вод, основи екології, механіка ґрунтів, оцінка запасів підземних вод, інженерна геологія, загальна гідрогеологія, інженерні споруди, гідро геохімія, інженерно-геологічні дослідження, водопостачання і інженерні меліорації, гідрогеологічні дослідження, пошуки та розвідка підземних вод, гідравліка та гідрометрія, меліоративна гідрогеологія, інженерна геокриологія, інженерна геодинаміка, мінеральні води, радіо гідрогеологія, інженерно-геологічні дослідження для різних споруд, охорона навколишнього середовища, гірничопромислова гідрогеологія, регіональна гідрогеологія, регіональна інженерна геологія, моделювання гідрогеологічних і інженерно-геологічних процесів, спеціальна інженерна геологія, екологічна гідрогеологія, геоекологія гірничодобувних районів, екологічна гідро геохімія, геолого-технічні системи, геоекологічні системи, геоекологічні дослідження, спеціальна інженерна екологія, математичні методи в геоекології, моделювання та прогноз техногенних процесів. Кафедра готує інженерів спеціальності 7.04010302 – Гідрогеологія, має аспірантуру. Основні наукові напрямки: 1 – оцінка та прогноз впливу господарчої діяльності на підземну та поверхневу гідросферу і розробка заходів по охороні водних ресурсів та раціональному їх використанню; 2 – шахтна гідрогеологія та геомеханіка; 3 – гідрогеологічне та інженерно-геологічне обґрунтування проектів будівництва і реконструкції промислових об’єктів.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю  103 "Науки про Землю" (спеціалізація  "Геофізика")

кафедру очолює доктор геологічних наук, професор

Довбнич Михайло Михайлович

Кафедра геофізичних методів розвідки налічує 11 чоловік, в тому числі: професор Тяпкін К.Ф., доценти Лозовий А.Л., Лук’янов І.Є., Солдатенко В.П., асистенти Гойчук В.Є., Мендрій Я.В. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни: основи геофізики, теорія поля, гравірозвідка, магніторозвідка, ядерна геофізика, електророзвідка, сейсморозвідка, геофізичні дослідження свердловин, фізика Землі, методи рішення геофізичних задач на ЕВМ, петрофізика, інтерпретація гравітаційних та магнітних аномалій в структурних задачах, теоретичні основи комплексування методів структурної геофізики, теоретичні основи обробки геофізичних даних, персональні комп’ютери у геофізиці, геофізичні методи у геоекології, обробка сейсмічних даних на ЕВМ, інтерпретація сейсмічних даних при вирішенні структурних задач, структурна електророзвідка, інтерпретація геофізичних досліджень нафтогазових та вугільних свердловин, інтерпретаційні системи в структурній геофізиці, комплексування методів структурної геофізики, рудна електророзвідка, рудна сейсморозвідка, інтерпретація геофізичних досліджень рудних свердловин, інтерпретаційні системи в рудній геофізиці, комплексування методів в рудній геофізиці, електророзвідка в рудній геофізиці, електророзвідка в рудній геофізиці, електророзвідка в геоекології, радіометрія в геоекології, еколого-геофізичне картування, гравімагнітні методи в геоекології, геофізичні методи в моніторингі навколишнього середовища, комплексування геофізичних методів в геоекології.  Кафедра готує інженерів по спеціальності 7.04010303 – Геофізика. Функціонує аспірантура. Наукові напрямки кафедри: 1 – методика вивчення систем розломів фундаменту і принципи їх використання для прогнозу родовищ корисних копалин; 2 – теорія і методика комплексної інтерпретації гравітаційних, магнітних полів і даних сейсмічних спостережень; 3 – автоматизовані системи обробки і інтерпретації результатів морських гравітаційних і магнітних зйомок.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 184 "Гірництво" (спеціалізація "Буріння свердловин"), 185 "Нафтогазова інженерія та технології" (спеціалізація "Спорудження нафтових і газових свердловин")

кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Давиденко Олександр Миколайович

Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин  налічує 13 чоловік, в тому числі професори Безсонов Ю.Д., Дудля М.А., Кожевніков А.О., доценти Вирвінський П.П., Кузін Ю.Л., Пахомов І.М., Судаков А.К., Хоменко В.Л., Пащенко О.А., асистенти Камишацький А.Ф., Ігнатов А.А.. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: механіка гірничих порід, матеріалознавство, руйнування гірничих порід при бурінні, геологорозвідування справа і техніка безпеки, буріння свердловин, технологія кріплення свердловин, експлуатація бурового обладнання, бурова механіка, забойні бурові машини, контроль технологічних процесів при бурінні свердловин, транспорт при геологорозвідувальних роботах, направлене буріння, буріння в складних умовах, склад та властивості бурових та тампонажних розчинів. Кафедра готує інженерів по спеціальності 7.05030103 – Буріння свердловин. Існує аспірантура. Наукові напрямки кафедри: 1 – дослідження та розробка гідроударних бурових машин і технології ударно-обертального буріння; 2 – дослідження та розробка технології буріння свердловин в складних умовах; 3 - дослідження та розробка технології буріння свердловин з використанням поверхнево-активних речовин ; 4 - дослідження та розробка технології та техніки алмазного буріння.    

здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 193 "Геодезія та землеустрій (спеціалізація "Геоінформаційні системи та технології"), 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг") та 126 "Інформаційні системи та технології"        

кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Бусигін Борис Сергійович

Кафедра геоінформаційних систем налічує 16 чоловік, в тому числі професори Саричева Л.В., Коротенко Г.М., доценти Кожевников А.В., Гаркуша І.М., Нікулін С.Л., Дорошевич В.К., Трусов В.А., асистенти Грищенко О.В., Сергеєва К.Л., Качанов О.В., Любченко М.А., Зацепін Є.П., Іванов Д.В. На кафедрі викладаються фундаментальні, професійно-орієнтовані і спеціальні дисципліни: вища математика, дискретна математика, методи обчислень, теорія ймовірності та математична статистика, геоінформатика, інформатика та обробка геологічних даних, бази даних, розпізнавання образів, комп’ютерна обробка текстової інформації, системи штучного інтелекту, обробка та дешифрування аерокосмічних знімків, моделювання природно-господарчих об’єктів, геоінформаційні системи кадастру, проектування та експлуатація геоінформаційних систем. Кафедра готує спеціалістів в області геоінформаційних систем і технологій, комп’ютерного еколого-економічного моніторінгу.

кафедру очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Шевченко Сергій Вікторович

Кафедра загальної та структурної геології налічує 12 чоловік, в тому числі професори Додатко О.Д., Баранов П.М., доценти Козловський Л.М., Поляшов О.С., Кратенко Л.Я., Шевченко С.В., асистенти Білан Н.В., Терешкова О.А., ст. викладачі Цоцко Л.І., Лузанов П.М. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: загальна геологія, структурна геологія, геологія та геоморфологія, геологія, гемологія, методи обробки самоцвітної сировини. Кафедра проводить учбові геологічні практики студентів першого курсу по геології і другого курсу по геологічній зйомці. Головні напрямки наукових досліджень: 1 – оцінка перспектив пошуків благородних металів у межах Українського щита; 2 – вивчення впливу електричних та магнітних полів, що виникають при формуванні розломів, на текстурно-структурні особливості гірських порід; 3 – розробка мінералогічних критеріїв ідентифікації породоутворюючі процесів для геологічного картування та пошуків корисних копалин; 4 – розробка теоретичних основ формування структур руйнування вугілля і вміщуючи порід з ціллю вирішення питань викидонебезпечності, газонебезпечності і пилоутворення пластів Донбасу.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 126 "Хімічні технології та інженерія" (спеціалізація  "Хімічні технології та інженерія")

кафедру очолює доктор технічних наук, професор 

Свєткіна Олена Юріївна        

Кафедра хімії налічує 6 чоловік, в тому числі доценти Мешко В.Д., Темченко О.І., асистент Тарасова Г.В., ст. викладач Нетяга О.Б.. На кафедрі викладаються загальноосвітні та спеціальні дисципліни: хімія загальна та фізична, технічних аналіз мінеральної сировини, хімія вугілля, хімія речовинного складу. Наукові напрямки: селективна коагуляція вугільних та марганцевих суспензій; 2 – термодинамічні дослідження властивостей реальних газів, речовин та твердих тіл; 3 – дослідження по збагаченню та утилізації різних систем з ціллю мінімального впливу на екологію.

загальноінженерної підготовки

кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Сдвижкова Олена Олександрівна

Кафедра вищої математики налічує понад 30 чоловік, в тому числі професори Новікова Л.В., Кагадій  Т.С., Фомічова Л.Я., доценти Ткаченко В.Є., Замкова Л.Д., Бугрим О.В., Щербаков П.М., Уланова Н.П., Сушко С.О., Коновалова К.К., Приходько В.В., асистенти Удовицька Д.В., Шелест Л.І., Клименко О.А., Горбатов М.І., Бондаренко З.І., Подольська С.М., Тимченко С.Є., ст. викладачі Луб’яна Г.К., Заславська Л.І., Орел В.П., Кібкало О.Ф., Карманова Л.В. Кафедра забезпечує викладання лекцій по фундаментальним дисциплінам: вища математика, математичний аналіз, диференційні рівняння. Теорія ймовірності та математична статистика, математичні моделі в задачах економіки. При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями: фізичні процеси гірничого виробництва, алгебра та теорія чисел, автоматизація наукових досліджень. Основні напрямки наукових досліджень: 1 – аналіз напруженого стану неоднорідного масиву гірничих порід біля виробок та оптимальне проектування підземних будівель і елементів системи добування корисних копалин; 2 – математичний аналіз, геометрія, теорія ймовірності, теорія диференційних рівнянь.

© 2006-2019 Інформація про сайт