Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 Видавнича діяльність кафедр факультету

Кафедра загальної та структурної геології

монографії
1. Деревягіна Н.І., Трегуб М.В., Соцков В.О., Приходченко Д.В. «Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій» (буде опубліковано до кінця року) 

Кафедра гідрогеології та інженерної геології 
навчальні посібники та підручники
1. Планується на кінець 2020 р. Рудаков Д.В., Сдвижкова О.О. Математичне моделювання природничих систем. 

Монографії
2. Sobolev V., Molchanov A., Rudakov, D. Physico chemical transformations in coal sinduced by electricfields. LAPLAMBERT Academic Publishing, 2019, 64 p. 
3. І.О. Садовенко, М.В. Фощій, Г.І. Рудько, Д.В. Рудаков, О.В. Солодянкін, В.Г. Шаповал, Н.І. Деревягіна, Т.І. Перкова, К.С. Причина, Н.М. Шепель. Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів / За ред. І.О. Садовенка. - Київ - Чернівці: Букрек, 2019. - 272 с. 
4. Sadovenko, I., Inkin O., Dereviahina, N., Sotskov, V. The tendencies to use remaining reserves of the closed-down coal enterprises // Monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020, 113 р. 
5. Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій: монографія / Деревягіна Н.І., Приходченко Д.В., Соцков В.О., Трегуб М.В. – Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020. – 176 с. – Укр. мовою. 
6. Optimization of environmental engineering protection and water resource use at the most watered mine in Ukraine / I.O. Sadovenko, D.V. Rudakov, A.M. Zahrytsenko, N.I. Derevaygina // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. – P. 501-513.URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18416 

Кафедра нафтогазової інженерії та буріння

монографії
1. Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов. Прогресивні технології спорудження свердловин. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: 2020. 164 с. 

навчальні посібники
1. Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв. Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу. М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 294 с. 
2. Буріння свердловин: навч. посіб. / Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 292 с.

методичні вказівки
1. Програма та методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (освітньо-професійна программа вищої освіти) / Є.А. Коровяка, А.К. Судаков, В.О. Салов, Ю.Л. Кузін; нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д., : НТУ «ДП», 2019. – 38 с. (Затверджено до видання редакційною радою Державного ВНЗ «НГУ», протокол № 6 від 18.04.2019 р.). 

Кафедра вищої математики

монографії
1. Olevska, Yu. B. Use of the Modified Method of Parameter Continuation in Nonlinear Dynamics. Nonlinear Wave Dynamics of Materials and Structures: монография / Igor V Andrianov, Viktor I Olevskyi, Yuliia B Olevska. – Springer, Cham, 2020. – P. 25-55. 

навчальні посібники
1. Darivatives (Похідна). Посібник англійською мовою / Упорядн. : О.О.Сдвижкова, С.ЄТимченко, Д.В.Бабець, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. –58с. 
2. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Математика 1» / Упорядн. : Л.Я.Фомичова, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 47 с. 
3. Математика 2 Ряди : Навч. посібник. / Л.Я.Фомичова, В.М.Почепов, О.Р.Мамайкін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро НТУ «ДП», 2020. – 75 с. 

Кафедра хімії

монографії
1. Kieush Lina, Shmalko Volodymyr, Zelenskyi Oleh, Koveria Andrii. Carbon Derived Sources for Nanomaterials Production – Ottawa: Accent Graphics Communications, 2019. – 90 p. ISBN: 978-1-77192-483-2. 
2. Бондаренко В.І., Сай К.С., Свєткіна О.Ю. та ін. Кінетичні та термобаричні основи інтенсифікації фазових перетворень техногенних газогидратів: монографія/ Бондаренко В.І., Сай К.С., Свєткіна О.Ю. та ін. – Дніпро : ТОВ «ЛізуновПрес», 2020. – 160с. :ил., табл., граф. ISBN 978-617-7659-06-7. 

навчальні посібники
1. Хімія : тестові завдання :навч. посібник / О.Ю. Свєткіна, – Д. : Х46 НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – с.165 

методичні матеріали
1. Якісний аналіз. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналітична хімія» студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 46 с. 
2. Хімія твердого тіла і технологія його формування. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія/ О.Ю. Свєткіна, С.М. Лисицька; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". – Дніпро : НТУ "ДП", 2019. – 48 с. 
© 2006-2022 Інформація про сайт