Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Структура кафедр факультету:

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю"

(освітня програма "Геологія")

кафедру очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Жильцова Ірина Вікторівна

Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин налічує 12 чоловік, в тому числі професори: Приходченко  В.Ф., Савчук В.С., Рузіна М.В., доценти:   Жильцова І.В., Iшков В.В.,  Куцевол  М.Л.,  Сливна  О.В., старший викладач: Хоменко Н.В., асистенти: Москаленко А.Б.  На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: корисні копалини, основи екології, геотектоніка, регіональна геологія, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, лабораторні методи вивчення корисних копалин, структури рудних полів та родовищ корисних копалин, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування, економіка мінеральної сировини, геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин, корисні копалини та методика пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, промислові типи родовищ корисних копалин, промислові типи нафтогазових і вугільних родовищ. Кафедра готує інженерів по спеціальності – Геологія. Існує аспірантура. Наукові напрямки кафедри: 1 – геологія та гірничо-геологічні умови розробки вугільних родовищ; 2 – геологія і генезис рудних родовищ; 3 – промислове використання відходів гірничодобувної промисловості.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю"

(освітня програма "Гідрогеологія")

кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Рудаков Дмитро Вікторович

Кафедра гідрогеології та інженерної геології налічує 12 чоловік, в тому числі професор: Садовенко І.О., доценти Прокопенко Т.Д., Тимощук В.І., Загріценко А.М., Інкін А.М., Максимова Н.О., асистенти Федоренко О.О., Тішков В.В. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: ґрунтознавство, гідрогеологія та інженерна геологія, динаміка підземних вод, основи екології, механіка ґрунтів, оцінка запасів підземних вод, інженерна геологія, загальна гідрогеологія, інженерні споруди, гідро геохімія, інженерно-геологічні дослідження, водопостачання і інженерні меліорації, гідрогеологічні дослідження, пошуки та розвідка підземних вод, гідравліка та гідрометрія, меліоративна гідрогеологія, інженерна геокриологія, інженерна геодинаміка, мінеральні води, радіо гідрогеологія, інженерно-геологічні дослідження для різних споруд, охорона навколишнього середовища, гірничопромислова гідрогеологія, регіональна гідрогеологія, регіональна інженерна геологія, моделювання гідрогеологічних і інженерно-геологічних процесів, спеціальна інженерна геологія, екологічна гідрогеологія, геоекологія гірничодобувних районів, екологічна гідро геохімія, геолого-технічні системи, геоекологічні системи, геоекологічні дослідження, спеціальна інженерна екологія, математичні методи в геоекології, моделювання та прогноз техногенних процесів. Кафедра готує інженерів спеціальності 7.04010302 – Гідрогеологія, має аспірантуру. Основні наукові напрямки: 1 – оцінка та прогноз впливу господарчої діяльності на підземну та поверхневу гідросферу і розробка заходів по охороні водних ресурсів та раціональному їх використанню; 2 – шахтна гідрогеологія та геомеханіка; 3 – гідрогеологічне та інженерно-геологічне обґрунтування проектів будівництва і реконструкції промислових об’єктів.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю  103 "Науки про Землю"
(освітня програма "Геофізика")

кафедру очолює доктор геологічних наук, професор

Довбнич Михайло Михайлович

Кафедра геофізичних методів розвідки налічує 11 чоловік, в тому числі: професор Тяпкін К.Ф., доценти Лозовий А.Л., Лук’янов І.Є., Солдатенко В.П., асистенти Гойчук В.Є., Мендрій Я.В. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни: основи геофізики, теорія поля, гравірозвідка, магніторозвідка, ядерна геофізика, електророзвідка, сейсморозвідка, геофізичні дослідження свердловин, фізика Землі, методи рішення геофізичних задач на ЕВМ, петрофізика, інтерпретація гравітаційних та магнітних аномалій в структурних задачах, теоретичні основи комплексування методів структурної геофізики, теоретичні основи обробки геофізичних даних, персональні комп’ютери у геофізиці, геофізичні методи у геоекології, обробка сейсмічних даних на ЕВМ, інтерпретація сейсмічних даних при вирішенні структурних задач, структурна електророзвідка, інтерпретація геофізичних досліджень нафтогазових та вугільних свердловин, інтерпретаційні системи в структурній геофізиці, комплексування методів структурної геофізики, рудна електророзвідка, рудна сейсморозвідка, інтерпретація геофізичних досліджень рудних свердловин, інтерпретаційні системи в рудній геофізиці, комплексування методів в рудній геофізиці, електророзвідка в рудній геофізиці, електророзвідка в рудній геофізиці, електророзвідка в геоекології, радіометрія в геоекології, еколого-геофізичне картування, гравімагнітні методи в геоекології, геофізичні методи в моніторингі навколишнього середовища, комплексування геофізичних методів в геоекології.  Кафедра готує інженерів по спеціальності 7.04010303 – Геофізика. Функціонує аспірантура. Наукові напрямки кафедри: 1 – методика вивчення систем розломів фундаменту і принципи їх використання для прогнозу родовищ корисних копалин; 2 – теорія і методика комплексної інтерпретації гравітаційних, магнітних полів і даних сейсмічних спостережень; 3 – автоматизовані системи обробки і інтерпретації результатів морських гравітаційних і магнітних зйомок.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" 

кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент

Коровяка Євгенiй Анатольович

Кафедра нафтогазової інженерії та буріня налічує 11 чоловік, в тому числі професори: Давиденко О.М., Судаков А.К., доценти: Коровяка Є.А., Расцветаєв В.О., Хоменко В.Л., Пащенко О.А.,  Ігнатов А.А. асистенти:  Дмитрук О.О., Шипунов С.О. Кафедра виконує науково-прикладні дослідження у галузі буріння свердловин, зокрема в таких її розділах як: буровий інструмент і устаткування для спорудження свердловин, вибійні двигуни, управління просторовим положенням свердловини, розробка рецептур промивальних рідин, нетрадиційні і принципово нові методи руйнування гірських порід та інженерний супровід впровадження отриманих результатів досліджень у виробництв. Основними напрямками наукової діяльності кафедри є: розробка технології закріплення нестійких і ізоляції поглинаючих горизонтів тампонажними сумішами при бурінні свердловин; розробка нових тампонажних матеріалів; розробка технології промивання та промивальних рідин бурових свердловин; розробка технології спорудження гідрогеологічних свердловин; розробка технологій виготовлення та обладнання бурових свердловин гравійними фільтрами; комплексне вивчення питань взаємодії потоку очисного агента із продуктами руйнування; розробка нових конструкцій породоруйнуючого інструменту; розробка способів та технологій буріння свердловин; розробка нових технологій руйнування гірських порід; обґрунтування раціональної компоновки бурильних колон для буріння свердловин; обґрунтування та розробка технології видобування та транспортування газу метановугільних родовищ; розробка технологій видобутку та транспортування вуглеводневих енергоносіїв; обґрунтуванням параметрів видобутку метану з твердих побутових відходів.

кафедру очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Шевченко Сергій Вікторович

Кафедра загальної та структурної геології налічує 12 чоловік, в тому числі професори: Додатко О.Д., Баранов П.М., доценти: Козловський Л.М., Поляшов О.С., Кратенко Л.Я., Шевченко С.В., асистенти: Білан Н.В., Терешкова О.А., ст. викладачі: Цоцко Л.І., Лузанов П.М. На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: загальна геологія, структурна геологія, геологія та геоморфологія, геологія, гемологія, методи обробки самоцвітної сировини. Кафедра проводить учбові геологічні практики студентів першого курсу по геології і другого курсу по геологічній зйомці. Головні напрямки наукових досліджень: 1 – оцінка перспектив пошуків благородних металів у межах Українського щита; 2 – вивчення впливу електричних та магнітних полів, що виникають при формуванні розломів, на текстурно-структурні особливості гірських порід; 3 – розробка мінералогічних критеріїв ідентифікації породоутворюючі процесів для геологічного картування та пошуків корисних копалин; 4 – розробка теоретичних основ формування структур руйнування вугілля і вміщуючи порід з ціллю вирішення питань викидонебезпечності, газонебезпечності і пилоутворення пластів Донбасу.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія"

(спеціалізація  "Хімічні технології та інженерія")

кафедру очолює доктор технічних наук, професор 

Свєткіна Олена Юріївна        

Кафедра хімії налічує 6 чоловік, в тому числі доценти: Мешко В.Д., Темченко О.І., асистент: Тарасова Г.В., ст. викладач: Нетяга О.Б.. На кафедрі викладаються загальноосвітні та спеціальні дисципліни: хімія загальна та фізична, технічних аналіз мінеральної сировини, хімія вугілля, хімія речовинного складу. Наукові напрямки: селективна коагуляція вугільних та марганцевих суспензій; 2 – термодинамічні дослідження властивостей реальних газів, речовин та твердих тіл; 3 – дослідження по збагаченню та утилізації різних систем з ціллю мінімального впливу на екологію.

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 113 "Прикладна математика"

Освітньо-професійна програма: Математичне моделювання систем і процесів

кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Сдвижкова Олена Олександрівна

Кафедра прикладної математики налічує понад 30 чоловік, в тому числі професори: Новікова Л.В., Кагадій  Т.С., Фомічова Л.Я., доценти: Ткаченко В.Є., Замкова Л.Д., Бугрим О.В., Щербаков П.М., Уланова Н.П., Сушко С.О., Коновалова К.К., Приходько В.В., асистенти: Удовицька Д.В., Шелест Л.І., Клименко О.А., Горбатов М.І., Бондаренко З.І., Подольська С.М., Тимченко С.Є., ст. викладачі: Луб’яна Г.К., Заславська Л.І., Орел В.П., Кібкало О.Ф., Карманова Л.В. Кафедра забезпечує викладання лекцій по фундаментальним дисциплінам: вища математика, математичний аналіз, диференційні рівняння. Теорія ймовірності та математична статистика, математичні моделі в задачах економіки. При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями: фізичні процеси гірничого виробництва, алгебра та теорія чисел, автоматизація наукових досліджень. Основні напрямки наукових досліджень: 1 – аналіз напруженого стану неоднорідного масиву гірничих порід біля виробок та оптимальне проектування підземних будівель і елементів системи добування корисних копалин; 2 – математичний аналіз, геометрія, теорія ймовірності, теорія диференційних рівнянь.

© 2006-2022 Інформація про сайт